Projekty w naszej szkole

W ramach wieloletniego programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie otrzymała fundusze na zakup książek do biblioteki szkolnej. W związku z tym cała społeczność szkolna została włączona w realizację działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazły się między innymi projekty edukacyjne, głośne czytanie, konkursy oraz spotkanie z regionalnym twórcą.
Nasze działania


********************************************

Nasza szkoła bierze udział we współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekcie „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” realizowanym w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego z przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Dzięki udziałowi w projekcie wzrosną umiejętności nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnego nauczania treści programowych z wyżej wymienionych przedmiotów z wykorzystaniem technologii IT, a uczniowie zwiększą swoje umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce w szczególności dotyczące zastosowania matematyki i informatyki w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych oraz zagadnień technicznych.

W trakcie trwania projektu uczniowie będą realizowali opracowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu program nauczania, którego innowacyjność polegać będzie na wzmocnieniu części praktycznej w kształceniu 4 przedmiotów (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne) poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz na realizacji ćwiczeń i eksperymentów w formie interdyscyplinarnej. Program nauczania podzielony zostanie na dwie części: w pierwszej zajęcia teoretyczne poszczególnych przedmiotów będą realizowane odrębnie (przedmiotowo) – tak jak w dotychczasowych programach nauczania, w drugiej zajęcia będą zintegrowane, prowadzone metodą projektu i tekstu przewodniego. Eksperymenty wzmocnione zostaną poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych integrujących pomiary wielkości fizycznych i obserwacji przyrodniczych z obliczeniami matematycznymi i oprogramowaniem IT.
W ramach projektu został przekazany szkole sprzęt (laptopy z oprogramowaniem, interfejs do przeprowadzania zintegrowanych eksperymentów, zestawy wyposażenia dydaktycznego umożliwiającego praktyczną realizację podstaw programowych z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej) na kwotę około 45 833,42 zł.


********************************************

Głównym celem akcji jest podejmowanie działań na rzecz aktywnaści fizycznej w wybranych obszarach. Szkoła Podstawowa Nr1 w Ćmielowie realizuje następujące obszary:
-wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne
-edukacja zdrowotna
-pozalekcyjne zajęcia sportowe
W ramach programu przeprowadzono w szkole „Szkolne dni profilaktyki i sportu” pod hasłem „Odrzucam uzależnienie stawiam na sport.”, zorganizowano zajęci nauki pływania na basenie „Neptun” w Ożarowie,uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy, organizowane są wycieczki i rajdy rowerowe. Realizacja zadań


********************************************

„Lepsza szkoła”, to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne i polonistyczne uczniów. Pozwala obiektywnie ocenić postępy uczniów. <br> Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Za każdym razem otrzymujemy informacje, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.


********************************************

Szkoła od lat współpracuje z jednostką sanepidu w Ostrowcu Św. Realizowany był program „Trzymaj Formę”, a obecnie w ramach współpracy zostały zrealizowane w klasach IV a i b zajęcia z programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Na zajęciach „Kółka przyrodniczego” w klasie IV a, dn.28.01.2014r. i w klasie IV b, dn.27.01.2014r. pracowali z ćwiczeniówką „Ja i mój uśmiech” realizując treści związane z budową zębów, higieną jamy ustnej i z zagrożeniami które mogą prowadzić do próchnicy zębów. Podręcznik w sposób zabawny i czytelny wyjaśnia trudne dla uczniów słownictwo związane z zębami np.: szkliwo, fluor, ortodonta.

W ramach tej współpracy realizowany jest program „Zdrowo żyjesz – wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole”. Celem tego programu jest:
- poruszenie problematyki palenia tytoniu wśród dzieci w Polsce i wynikające z tego zagrożenia zdrowotne,
-jak motywować dzieci i rodziców do zmian w stylu życia,
-zachowania zdrowotne w kontekście kodeksu „Walki z Rakiem”.


********************************************

Nauczyciele naszej szkoły realizują unijny projekt „Bezpośrednie wsparcie poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim”. W ramach tego projektu został opracowany roczny plan wspomagania szkoły z obszaru „ Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”. Nauczyciele odbędą następujące szkolenia:
1) „Nowoczesne metody i formy pracy z uczniem”,
2) „Jak efektownie pracować z dzieckiem mającym problemy z przedmiotów humanistycznych”,
3) „Jak efektownie pracować z dzieckiem mającym problemy z uczeniem się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”,
4) „Strategie aktywnego nauczania i skutecznego uczenia się czyli jak efektywnie nauczać i jak skutecznie się uczyć”. W ramach projektu nauczyciele realizują zadania powierzone przez koordynatorów – kontakt na platformie i na spotkaniach stacjonarnych - „Doskonalenie w sieci”.


********************************************

SHUTTE TIME - program szkoleniowy, którego głównym założeniem jest uczynienie z badmintona jednej z najbardziej popularnych dyscyplin szkolnych. Województwo Świętokrzyskie jako pierwsze w Polsce realizuje projekt wprowadzenia badmintona do szkół, przy wsparciu Światowej i Europejskiej Federacji Badmintona, Polskiego Związku Badmintona oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
SHUTTE TIME jest programem, który ma przede wszystkim pomóc nauczycielom rozwijać umiejętności, wiedzę, oraz dać pewność w planowaniu i wdrażaniu bezpiecznych i radosnych lekcji z badmintona.
16 września 2013 roku nauczyciele naszej szkoły brali udział w konferencji, na której zapoznali się z założeniami programu.
W ramach realizacji programu SHUTTE TIME uczniowie SPNr1 w Ćmielowie uczęszczają na zajęcia SKS z badmintona, biorą udział w zawodach sportowych tj: Świętokrzyskiej Lidze Badmintona i odnoszą znaczące sukcesy: Wiktorja Kryj II, w szkole zostały zorganizowane warsztaty, które poprowadził instruktor badmintona Piotr Kutrk. W warsztatach brało udział 40 uczniów klas IV, V i VI.
Nauczyciele wychowania fizycznego uczęszczali na kurs z badmintona , otrzymali pomoce dydaktyczne. W lutym pani Renata Wójcik koordynator programu brała udziął w „Festiwalu badmintona” w Kielcach.


********************************************


W klasach I-III realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Ćmielów szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania: - artystyczne, sportowe, matematyczno – przyrodnicze - zajęcia dla dzieci z trudnościami zdobywaniu umiejętności matematycznych, trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.


********************************************

Nauczyciele realizują zadania programu edukacyjnego „Aktywna edukacja” w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” na platformie e–learningowej.


********************************************

Wygenerowano w sekund: 0.26
187,152 unikalne wizyty