Rekrutacja do kl.I

Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych, klas I gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów:


Rekrutacji podlegają wyłącznie uczniowie i dzieci spoza obwodu placówek, pozostali (4, 5, 6 -latkowie) oraz uczniowie klas I SP i Gimnazjum przyjmowani są z urzędu.
Na podstawie § 14 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), informuję że:
- organ prowadzący przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i gimnazja do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności,
- kurator oświaty do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów.

Załączniki:
1) Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.
2) Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Ćmielowa z dnia 28.01.2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów na rok szkolny 2016/2017.
Wygenerowano w sekund: 0.21
180,101 unikalne wizyty